PRIVATUMO POLITIKA
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Maistas sveikatai“, adresas Danės g. 47, Klaipėda, elektroninis paštas admin@maistassveikatai.lt, ir kurios įmonės kodas yra 305216599 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://maistassveikatai.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://maistassveikatai.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Maistas sveikatai“.

4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;

5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 

II SKYRIUS
KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

7. UAB „Maistas sveikatai“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė tvarko interneto svetainės asmens duomenis šiais pagrindais:

8. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

9. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą;

10. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

11. Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

 

III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

12. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

13. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

14. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

15. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

16. Internetinėje svetainėje https://maistassveikatai.lt/ naudojami šie slapukai:

Tipas Slapuko pavadinimas Paskirtis Domenas Galiojimo terminas
Analitinis   _ga Naudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėje https://maistassveikatai.lt/ 2 metai
_gat Naudojamas kontroliuoti interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui. 1 minutė
_gid Naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus. 24 valandos
Trečiųjų šalių        PrestaShop-04613924643cd3d547695cedc6956046 Nurodo vartotojui informaciją apie svetainėje naudojamus slapukus. 20 dienų
SAPISID Nustato vartotojo naršyklės tipą ir įrenginio pobūdį, skirtas rodyti vartotojui pritaikytas trečiųjų šalių reklamas. 2 metai
SEARCH_SAMESITE Slapukas leidžia serveriams sumažinti informacijos nutekėjimo išpuolių riziką tvirtinant, kad tam tikras slapukas turėtų būti siunčiamas tik su užklausomis, inicijuotomis iš to paties registruojamo domeno. 1 metai
SID Naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. 2 metai
SIDCC Saugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines. 4 mėnesiai
SSID Saugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines. 2 metai
__Secure-3PAPISID Nustato vartotojo naršyklės tipą ir įrenginio pobūdį, skirtas rodyti vartotojui pritaikytas trečiųjų šalių reklamas. 2 metai
__Secure-3PSID Naudojamas tiksliniam svetainės lankytojų interesų profiliui formuoti, siekiant parodyti atitinkamą ir suasmenintą „Google“ reklamą. 2 metai
__Secure-APISID Naudojamas tiksliniam svetainės lankytojų interesų profiliui formuoti, siekiant parodyti atitinkamą ir suasmenintą „Google“ reklamą. 167 dienos
__Secure-HSID Naudojamas saugumo tikslais, norint saugoti skaitmeniniu būdu pasirašytus ir užšifruotus vartotojo „Google“ paskyros ID įrašus ir naujausią prisijungimo laiką, kuris leidžia „Google“ autentifikuoti vartotojus, užkirsti kelią nesąžiningam prisijungimo duomenų naudojimui ir apsaugoti vartotojo duomenis nuo pašalinių asmenų. 167 dienos
__Secure-SSID Saugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines. 167 dienos
_fbp „Facebook“ naudojamas slapukas reklaminių produktų, tokių kaip realiojo laiko kainų siūlymas iš trečiųjų šalių reklamuotojams, serijai pristatyti. 3 mėnesiai
act Naudojamas Facebook, atskirti vartotojo prisijungimą prie tos pačios paskyros skirtingu laiku. Sesija
c_user Naudojamas Facebook, nustato ar vartotojas pasirinko „būti prisijungus prie paskyros“ funkciją. 4 mėnesiai
 datr Naudojamas Facebook, nustato vartotojo prisijungimo naršyklės tipą. 2 metai
dpr Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas. 5 savaitės
 fr Naudojamas Facebook, pokalbių funkcijai palaikyti. 2 metai
 presence Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas. Sesija
 sb Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas. Nuolat
spin Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas. 24 valandos
wd Naudojamas Facebook, tinklapio optimizavimo tikslu. 7 dienos
xs Naudojamas Facebook, nustato ar vartotojas pasirinko „būti prisijungus prie paskyros“ funkciją. 89 dienos

 

17. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

18. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

19. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

20. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

21. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

 

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

22. Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui);

23. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.

23.1. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

23.2. elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;

23.3. elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.

24. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje: - https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads.

 

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

25. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų užsakymus, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes (produktus). Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

26. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

 

VI SKYRIUS
KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

27. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

28. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

28.1. Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

28.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

28.3. Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;

28.4. Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

28.5. Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

 

VII SKYRIUS
KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS

29. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

30. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.

31. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

32. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

33. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

IX SKYRIUS
JŪSŲ TEISĖS

34. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

35. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:

35.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu admin@maistassveikatai.lt.

36. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.

36.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu admin@maistassveikatai.lt.

37. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

37.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu admin@maistassveikatai.lt.

38. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):

38.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu admin@maistassveikatai.lt.

39. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

39.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu admin@maistassveikatai.lt.

39.2. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

 

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

41. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.

42. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

43. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

44. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

45. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

46. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu admin@maistassveikatai.lt.

47. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2020 m. kovo 17 d.